Článok I.

Vymedzenie základných pojmov

 1. Prevádzkovateľ - obchodná spoločnosť DIGITECH SK, s.r.o., Š. Závodníka 473/3, 97101 Prievidza, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka číslo 26605/R, IČO: 46756787 (v texte Ďalej aj „Prevádzkovateľ“)
 2. Používateľ - je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá je používateľom softwarového riešenia a ktorá je zároveň pri registrácii na stránke www.digi-tech.sk uvedená ako „Používateľ“
 3. digi-tech.sk je ---doplniť---, vyhotovenie fotografie, evidencia a vyhodnocovanie iných údajov prístupných v systéme na základe jeho
  konfigurácie a ponuky,
 4. tretia osoba/dotknutá osoba - označuje akýkoľvek iný tretí subjekt bez ohľadu na to či ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Ide o všeobecné označenie osoby odlišnej od osôb zmluvných strán tejto dohody,
 5. Obsah:
  - súbor údajov a dát nachádzajúcich sa na softwarovom riešení, ktorých záväznosť a rozsah sa mení vzhľadom na verziu, ktorú Používateľ užíva,
  - súbor údajov, ktoré Používateľ zadáva na softwarové riešenie za účelom ich užívania
Článok II.

Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky (ďalej len VOP, alebo „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich softwarové riešenie.
 2. Používaním softwarového riešenia Používateľ bez výhrad súhlasí so znením Podmienok zverejnených na úvodnej stránke (dashboard) a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Poskytovateľ týmto poskytuje Používateľovi právo na používanie softwarového riešenia. Poskytovateľ je v zmysle týchto Podmienok oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že rozsah používania Služby určitým Používateľom bude obmedzený, alebo používanie Služby bude určitému Používateľovi zakázané (to znamená zablokovaný prístup ku kontu alebo zablokovaný prístup k softwarovom riešení).
 4. Ak nie je uvedené na Softwarovom riešení výslovne inak, obsah zverejnený na Softwarovom riešení má výlučne informatívny charakter.
 5. Akýkoľvek neoprávnený zásah do Softwarového riešenia alebo jej častí, akékoľvek neoprávnené používanie Softwarového riešenia alebo jeho časť, akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie Softwarového riešenia alebo jej častí, sú v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazujú.
Článok III.

Predmet poskytovaných služieb

 1. Poskytovateľ umožní registráciu Používateľa na stránke digi-tech.sk. O schválení registrácie Poskytovateľom je Používateľ informovaný emailom, ktorý používateľ uvedie pri registrácii.
 2. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi softwarové riešenie prostredníctvom internetu formou, ktorá je dostupná a zobraziteľná prostredníctvom internetového prehliadača (ďalej aj „Služba“).
Článok IV.

Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ je povinný pri registrácii Služby korektne vyplniť všetky registračné údaje pre účel poskytovania Služby a komunikáciu s Poskytovateľom. Používateľ je povinný udržiavať svoje kontaktné údaje vždy aktuálne.
 2. Používateľ vyhlasuje, že je osobou spôsobilou na právne úkony, resp. osobou oprávnenou konať za právnickú osobu registrovanú ako používateľa softwarového riešenia.
 3. Používateľ nesmie poskytnúť tretej osobe prístupové meno a heslo.
 4. Používateľ nie je oprávnený zasahovať do systému iným spôsobom ako funkciami v ňom obsiahnutými, nie je oprávnený systém meniť alebo upravovať.
 5. Používateľ zodpovedá za využívanie služieb v súlade s touto zmluvou a legislatívnymi predpismi. Používateľ zodpovedá za správnosť dát zadávaných ním, resp. jeho zamestnancami do systému.
 6. Používateľ súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zasielaných na jeho emailovú adresu uvedenú pri registrácii.
 7. Každý Používateľ Služby je povinný používať Služby výlučne spôsobom a za podmienok stanovených v týchto Podmienkach.
 8. Používateľ nesmie pri využívaní Služby umiestňovať akékoľvek údaje/dáta, ktorých obsah môže ohrozovať a/ alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva; ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať obchodné tajomstvo, resp. skutočnosti utajované podľa osobitných právnych predpisov; ktoré sú zdrojom počítačových vírusov, trójskych koňov, adware, malware, spyware, phishingu, pharmingu a iných znakových a číselných reťazcov, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb, neoprávnené získanie údajov týkajúcich sa tretích osôb; obsahujúce obchodné ponuky a/alebo reklamu produktov/služieb vo forme nevyžiadanej elektronickej pošty (spam); ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať právnymi predpismi chránené záujmy tretích osôb, najmä dáta, ktorých obsahom môžu byť tieto záujmy poškodené/ ohrozené z dôvodu sexuálnej, rasovej, etnickej, národnostnej, náboženskej, politickej a inej diskriminácie; ktorých obsahom je zobrazenie konania/skutočností znevažujúcich ľudskú dôstojnosť, zobrazujúcich utrpenie a iné formy neľudského zaobchádzania,
 9. V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností požívateľov uvedených v týchto Podmienkach ako aj za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, je používateľ povinný nahradiť takto vzniknutú škodu,
 10. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služby je povinný zdržať sa konania, či akéhokoľvek správania sa, ktoré by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo s pravidlami morálky a slušnosti.
 11. Poskytovateľ umiestňuje v rámci Služby na softwarové riešenie aj obsah, t.j. informácie o fyzických aj právnických osobách.
 12. Používateľ má právo používať Službu len osobne alebo prostredníctvom poverených osôb. Používateľ je povinný svoje prístupové údaje zachovať v tajnosti a ochraňovať ich pred zneužitím treťou stranou. Ak Používateľ poruší túto povinnosť, Používateľ je zodpovedný za všetky škody, ktoré budú zneužitím jeho prístupových údajov spôsobené Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám.
 13. Používateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ spracovával, prenášal a uchovával údaje umožňujúce identifikáciu Používateľa. Používateľ súhlasí s tým, že počas obdobia komunikácie aplikácie s počítačovými systémami môžu byť prenášané údaje, ktoré slúžia na zabezpečenie funkčnosti a oprávnenosti používania aplikácie a ochranu práv Poskytovateľa.
 14. Používateľ je oprávnený kedykoľvek podať Poskytovateľovi k aplikácii digi-tech.sk reklamáciu. Ak tak urobí, Poskytovateľ Používateľovi obratom potvrdí prijatie reklamácie, avšak najneskôr nasledujúci pracovný deň. Ak sa vada preukáže, Poskytovateľ je povinný ju bez zbytočného odkladu odstrániť.
Článok V.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť Služby.
 2. Za porušenie povinnosti Poskytovateľa sa nepovažuje prerušenie dostupnosti Služby z neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr. prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá a pod.) alebo prerušenie z dôvodu systémových zásahov zo strany Poskytovateľa (napr. aktualizácia Služby).
 3. Poskytovateľ má právo zrušiť Službu Používateľovi, ktorý vedome poškodzuje Službu alebo sa snaží získať prístup k informáciám iných Používateľov.
 4. Poskytovateľ má v prípade omeškania Používateľa s úhradou faktúry alebo zálohovej faktúry obmedziť použiteľnosť softwarového riešenia až do úplného zaplatenia dlžnej sumy.
 5. Poskytovateľ má právo na zmenu týchto obchodných podmienok a je povinný o tom vopred informovať Používateľa e-mailom na adresu uvedenú Používateľom pri registrácii.
 6. Poskytovateľ je povinný priebežne a v dostatočnom časovom predstihu aktualizovať Službu v súlade s platnou a účinnou legislatívou.
 7. Poskytovateľ bude poskytovať Službu s odbornou starostlivosťou.
 8. Poskytovateľ poskytuje a Používateľ prijíma Službu „tak ako je“. Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky, či už výslovné alebo domnelé a do maximálnej možnej miery, ktorú umožňujú príslušné predpisy, sa zrieka a vylučuje všetky vyjadrenia, ústne alebo písomné, podmienky a záruky, vrátane domnelých záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na použitie na konkrétny účel, uspokojivej kvality a dodržiavania predpisov. Používateľ bez obmedzenia prijíma skutočnosť, že Služba nemusí spĺňať požiadavky Používateľa.
 9. Poskytovateľ nie je zodpovedný za chyby, ktoré spôsobila tretia osoba, za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou alebo chyby aplikácie, ktoré vznikli jej nesprávnym používaním.
 10. Poskytovateľ nie je zodpovedný za správnosť údajov a výsledkov dosiahnutých pri používaní aplikácie v konkrétnych prípadoch, ak majú charakter chýb celkom zjavných, t. j. chýb, ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním celého postupu účtovania. To platí aj ak ich spôsobila chyba v aplikácii.
Článok VI.

Registrácia a konto, trvanie zmluvy a jej ukončenie

 1. Poskytovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že určitá časť Služby bude prístupná Používateľovi na základe registrácie. Podmienky registrácie je jednostranne oprávnený určiť Poskytovateľ.
 2. Pri procese registrácie je Používateľ povinný v rozsahu požadovanom Poskytovateľom uviesť úplné a pravdivé údaje a tieto bez zbytočného odkladu v prípade zmeny aktualizovať.
 3. V prípade, že Používateľ nepoužíva Službu dlhšie ako 365 dní (to znamená, že sa Používateľ do Služby neprihlási), môže byť tento Účet odstránený.
 4. Zmluvný vzťah založený na základe alebo v súvislosti s týmito podmienkami môže zaniknúť:
  a) ak uplynie doba, na ktorú bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú
  b) ak jedna zo zmluvných strán vypovedá zmluvu písomnou formou alebo e-mailom
 5. Poskytovateľ má právo Používateľovi prostredníctvom emailovej správy vypovedať zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu výpoveďou so 7 dňovou výpovednou dobou.
 6. Zmluvné strany súhlasia, že ak nastanú pochybnosti o doručení emailovej správy, ktorá obsahuje vypovedanie tejto zmluvy Používateľovi, za deň doručenia sa bude považovať tretí deň odo dňa jej odoslania. Za platné vypovedanie tejto zmluvy sa teda pokladá aj prípad, keď Používateľ neprevezme emailovú správu, ktorá obsahuje vypovedanie tejto zmluvy.
 7. Používateľ môže kedykoľvek vypovedať zmluvu Poskytovateľovi bez toho, aby uviedol dôvod a prostredníctvom emailovej správy zaslanej na support@digi-tech.sk.
Článok VII.

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ, ak spracúva osobné údaje, je v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sprostredkovateľom.
 2. Prevádzkovateľ a Používateľ sa dohodli, že návrh zmluvy o spracovaní osobných údajov predloží Používateľ tak, aby rešpektovala systém ochrany osobných údajov Používateľa, inak Prevádzkovateľ týmto informujte Používateľa o možnom porušení povinností podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že:
  a) zaistil primeranú úroveň zabezpečenia Obsahu pred jeho vymazaním, stratou, neoprávneným upravovaním alebo iným poškodením, ako aj pred neoprávneným prístupom tretích osôb,
  b) Obsah nezneužije vo vlastný prospech a že ho nesprístupní tretím osobám, s výnimkou prípadov, kedy takáto povinnosť bude vyplývať zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci, alebo kedy to bude potrebné na riadne uplatnenie a ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou,
  c) vykonal primerané opatrenia pre špecifickú aj všeobecnú ochranu osobných údajov,
  d) prijal primerané technické a organizačné opatrenia pre ochranu osobných údajov.
Článok VIII.

Zodpovednosť

 1. Každý Používateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom používa Službu, v plnej miere zodpovedá za prípadné porušenie svojich povinností. V prípade, že Používateľ pri používaní Služby koná v mene právnickej osoby, či už ako štatutárny orgán, zástupca, zamestnanec, alebo na základe zmluvného (spravidla mandátneho) alebo iného obdobného vzťahu za prípadné porušenie povinností pri používaní Služby zodpovedá tiež právnická
  osoba, v mene ktorej vyššie uvedený Používateľ koná.
 2. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za žiadne škody spôsobené stratou, poškodením, vymazaním alebo akýmkoľvek znehodnotením dát Používateľa; protiprávnou činnosťou tretích osôb; okolnosťami majúcimi charakter vyššej moci; prípadnou nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou Služby.
 3. Používateľ zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá Poskytovateľovi vznikne v dôsledku porušenia jeho zákonných povinností, zmluvných povinností ako aj povinností vyplývajúcich z týchto Všeobecných zmluvných a obchodných podmienok.
 4. Používateľ berie na vedomie, že:
  a) Služba je určená a navrhnutá pre potreby podnikateľov,
  b) Služba nie je určená pre spotrebiteľov alebo pre subjekty podliehajúce osobitnej regulácii,
  c) že udelenie oprávnenia využívať softwarové riešenie nepredstavuje poskytovanie služieb daňových poradcov alebo účtovníkov
  d) Služba nie je určená na spracúvanie Obsahu, ktorý svojou povahou spadá pod špecifickú právnu úpravu (napr. Obsah podliehajúci zákonom stanovenej povinnosti mlčanlivosti, Obsah chránený ako bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, utajované skutočnosti a pod.),
  e) Obsah používateľ vkladá, ukladá, vypĺňa, poskytuje na softwarové riešenie na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť,
  f) Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za Obsah.
 5. Používateľ vyhlasuje, že s Obsahom oprávnený nakladať, že disponujete všetkými súhlasmi na nakladanie s Obsahom v rozsahu a forme vyžadovanej príslušnými právnymi predpismi a že spracovaním Obsahu nedochádza k ohrozeniu alebo porušeniu jeho povinností ani práv či oprávnených záujmov tretích osôb. Ďalej Používateľ vyhlasuje, že nim zadané registračné údaje sú pravdivé, správne a úplné a že k registrácii
  Používateľa a k uzavretiu Zmluvy došlo konaním osoby oprávnenej konať za Používateľa.
 6. Pokiaľ v dôsledku preukázania nepravdivosti akéhokoľvek vyhlásenia Používateľa uvedeného v týchto všeobecných podmienkach alebo sa takým uvedené vyhlásenie stane nepravdivým a v tejto súvislosti budú voči Prevádzkovateľovi uplatnené akékoľvek nároky tretích osôb alebo uložené sankcie zo strany orgánov verejnej moci, zaväzuje sa Používateľ na náhradu takto vzniknutej škody v plnej miere, ako aj vrátane
  akýchkoľvek nákladov prevádzkovateľa vzniknutých v dôsledku uplatnenia takých nárokov alebo uloženia takých sankcií alebo v súvislosti s nimi.
Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak zmluva zanikne alebo ktorákoľvek strana zmluvu vypovedá, Poskytovateľ môže nenávratne odstrániť používateľský účet spolu so všetkými dátami vytvorenými Používateľom po 30 tich dňoch od zániku alebo doručenia výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou. V tomto prípade Poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne Používateľovi v súvislosti s odstránením jeho dát.
 2. Poskytovateľ a Používateľ si zvolili za právo, ktorým sa majú spravovať všetky ich vzájomné vzťahy, právo Slovenskej republiky.
 3. Poskytovateľ a Používateľ sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, následky jej neplatnosti, jej výklad alebo zrušenie, budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.
 4. Elektronická komunikácia sa doručuje na emailové adresy na strane Poskytovateľa – info@dochadzka.online a na strane Používateľa – emailová adresa uvedená pri registrácii.
 5. Poskytovateľ a používateľ sa dohodli na elektronickom zasielaní faktúr.
 6. Podmienky sú pripravené podľa slovenského práva. Výklad práv a povinností vyplývajúcich z Podmienok a/ alebo zo zákona sa uskutoční podľa práva Slovenskej republiky.
 7. Poskytovateľ a Používateľ sa dohodli, že zmluvný vzťah vzniknutý medzi nimi sa spravuje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 8. Používateľ je pri používaní Služby povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak Používateľ nemá bydlisko na území Slovenskej republiky a/alebo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet koná má sídlo mimo územia Slovenskej republiky je Používateľ pri používaní Služby povinný dodržiavať tiež právne predpisy krajiny, v ktorej má Používateľ bydlisko, ako aj právne predpisy krajiny, v
  ktorej má sídlo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet Používateľ koná.
 9. Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním Služby patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporu budú súdy postupovať podľa slovenských procesných predpisov.
 10. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie Všeobecných zmluvných podmienok sa automaticky nahradí takým ustanovením slovenského právneho poriadku, ktoré z hospodársko –
  ekonomického pohľadu najbližšie vystihuje podstatu neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok. Žiadny nárok Používateľa voči Poskytovateľovi nemôže byť postúpený na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
 11. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený na základe vlastného uváženia zmeniť znenie Všeobecných zmluvných podmienok. Zmena Všeobecných zmluvných podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na dashboarde softwarového riešenia

Platné od 10.1.2024

Icon_pdf_file

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky v PDF formáte na stiahnutie.