Ochrana osobných údajov

1. Kto je správca osobných údajov
DIGITECH SK, s.r.o. zo sídlom Š. Závodníka 473/3, 97101 Prievidza, IČO: 46756787, IčDPH: SK2023567524
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. : 26605/R,
e-mail: info@digi-tech.sk
tel: 00421 46 542 02 03

2. Zásady spracovania osobných údajov
– osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
– osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný
– rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov
– prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
– osobné údaje uchovávame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré s spracovávané
– osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným, či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením nebo poškodením.

3. Aké osobné údaje spracovávame
Meno a priezvisko
Adresa
Telefónne číslo
Emailová adresa

4. Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame
Plnenie zmluvy: predaj tovaru a služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia

5. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme
našim dodávateľom tovaru a logistiky orgánom štátnej správy

6. práva subjektov údajov
Podľa GDPR sú Vaše práva:
Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
Právo subjektu OU byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
Právo subjektu OU vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
Právo subjektu OU na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
Právo subjektu OU žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)

7. v súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Súčasne Vás DIGITECH SK, s.r.o. informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.