Novinky

Postup podnikateľa pri staní sa platiteľom DPH

[section padding=“0px“ height=“0px“ margin=“0px“]

      Správne nastavenie on-line registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice v prípade, ak sa podnikateľ stane platiteľom resp. prestane byť platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 
      Podnikateľ je povinný vystavovať zákazníkom a odosielať do systému e-kasa pokladničné doklady so správnym a v čase vystavenia platným postavením v pozícii platiteľa respektíve neplatiteľa dane z pridanej hodnoty.

      I. Postup podnikateľa pri nastavení on-line registračne pokladnice, ktorý sa stane platiteľom dane z pridanej hodnoty:
Ak sa podnikateľ stane platiteľom dane z pridanej hodnoty a na evidovanie tržby v hotovosti používa on-line registračnú pokladnicu (ďalej „ORP“) je potrebné si v deň registrácie resp. nasledujúci deň po dni registrácie za platiteľa DPH stiahnuť nanovo identifikačné údaje z e-kasa zóny. Identifikačné údaje budú už automaticky obsahovať aj údaj IČ DPH. Následne je potrebné ich nahrať do ORP a dôležité je správne nastaviť ORP ako platiteľ DPH.
O nový kód pokladnice (ORP) sa v tomto prípade nežiada. Po mesiaci odporúčame skontrolovať dostupné reporty v e-kasa zóne, či pokladničné doklady obsahujú správny rozpis DPH.
Pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice sa údaj IČ DPH automaticky aktualizuje. Podnikateľ je povinný nastaviť tovarové položky so správnou sadzbou dane z pridanej hodnoty.

      II. Postup podnikateľa pri nastavení on-line registračnej pokladnice, ktorý prestane byť platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Podnikateľ, ktorému daňový úrad vydá rozhodnutie o zrušení registrácie pre daň z pridanej hodnoty, a v ktorom mu určí deň, uplynutím ktorého prestane byť platiteľom dane je povinný nanovo stiahnuť identifikačné údaje z e-kasa zóny. Identifikačné údaje už nebudú obsahovať údaj IČ DPH, ktoré je potrebné nahrať do ORP a správne nastaviť ORP ako neplatiteľ DPH. Po mesiaci odporúčame skontrolovať reporty v e-kasa zóne, či pokladničné doklady už neobsahujú rozpis DPH.
Pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice sa údaj aktualizuje automaticky. Podnikateľ je povinný nastaviť tovarové položky s nulovou sadzbou dane z pridanej hodnoty.
      Upozornenie:
V praxi sa vyskytujú situácie, keď pokladničný doklad vystavený zákazníkovi je bez DPH ale doklad zaslaný do systému e-kasa (v reportoch) obsahuje DPH.
Podnikateľom preto odporúčame na mesačnej báze kontrolovať vystavené pokladničné doklady v dostupných reportoch – evidované doklady, ktoré sú k dispozícii v e-kasa zóne. V prípade, že pokladničné doklady neobsahujú správnu sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo napr. neplatiteľ dane z pridanej hodnoty vystavuje doklady s DPH obráťte na servisného technika prípadne predajcu pokladnice (ORP) a vykonajte opravu.

Pre kontrolu správneho nastavenia pokladničného dokladu a jeho odoslania do systému e-kasa môže podnikateľ využiť aj aplikáciu „Over doklad“.

[/section]